Reklamační řád

I. Základní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup kupujícího a společnosti GARED s.r.o., jako prodávajícího, za situace, kdy i přes maximální snahu naší společnosti o zachování vysokého standardu kvality prodávaného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodaného zboží. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady a záruky za jakost.

Prodávající je obchodní společnost GARED s.r.o., se sídlem Družstevní 278, 517 01 Solnice, IČO 288 19 446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 29329. GARED s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností GARED s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

 
 

II. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

GARED s.r.o. odpovídá kupujícímu za vady zboží podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady. GARED s.r.o. poskytuje záruku za jakost zboží v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě nebo v záručním listu ke zboží. V případě, že záruční list není přiložen, GARED s.r.o. poskytuje záruku za to, že zboží bude způsobilé k použití pro uvedený nebo jinak obvyklý účel, že bude mít a zachová si uvedené, jinak obvyklé vlastnosti, za použití bezvadných materiálů, za technicky bezvadné provedení a za dodržení konstrukčních norem pokud jde o rozměry, výkony a další uváděné vlastnosti.

Záruka se nevztahuje na:

  • mechanická poškození způsobená uživatelem nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části zboží,
  • škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením povinností stanovených návodem k použití a záručním listem (pokud byl přiložen) a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,
  • vady, vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,
  • vady, kvůli kterým byla snížena cena zboží, pokud nedošlo k jiné dohodě,
  • úpravy a zásahy do zboží, které nejsou provedeny společností GARED,
  • vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,
  • vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením.
 
 

III. Záruční doba

Záruční doba, poskytovaná společností GARED s.r.o. na zboží, činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 
 

IV. Postup uplatnění práv z vad zboží (reklamace)

Kupující má právo uplatnit práva z vad zboží u prodávajícího v GARED s.r.o. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen označit vadu a prokázat datum prodeje zboží. GARED s.r.o. je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění práv z vad zboží, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

GARED s.r.o. rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. GARED s.r.o. po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží.

 
 

V. Způsob vyřízení reklamace

A. Odstranitelné vady

  • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

B. Neodstranitelné vady, opakovaný výskyt vad po opravě, větší počet vad

  • Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. V případě výskytu neodstranitelné vady, většího počtu vad (nejméně 3 vady) nebo opakovaného výskytu vad po opravě (alespoň třetí výskyt vady) má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 
 

VI. Závěrečná ustanovení

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2016.