Záruky

Na všechny výrobky společnosti GARED s.r.o. je záruční doba 24 měsíců od dodání zboží. Garance balistické a protiúderové odolnosti je v délce 5 let při dodržení návodu k používání, skladování a údržbě.

 

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, činí záruka na nové dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

·     jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

·     jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

·     jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

·     jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Kupujícímu bude v takovém případě dodavatelem vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové výrobní a sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna dodavatele.
Kupující může uplatnit reklamaci buď osobně v provozovně firmy nebo písemnou reklamací a doručením reklamovaného zboží poštou na adresu (viz. kontaktní údaje).

K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou a dále příslušný prodejní doklad k reklamovanému zboží, záruční list či jiný doklad vztahující se k reklamovanému zboží. V případě reklamace je možno dodavatele kontaktovat v na níže uvedeném kontaktním místě (viz. kontaktní údaje).

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady dodavatele. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu, které zavinil dodavatel, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady dle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.
Dodavatel vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy kupující - spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží včetně záručního listu. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.

Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady do dne opravy včetně).

Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.

Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu v konstrukčních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.

 

Za neopravitelné je považováno takové zboží, které vykazuje známky poškození protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu nebo fragmentů.

 

 

 

MÍSTO ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU:

 

GARED, s.r.o., Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

 

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí servisu s lhůtou provedení 1 měsíc. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.